Drobni tisk: Regresni zahtevek

Pojasnjujemo, kdaj vas lahko regresni zahtevek zavarovalnice udari po žepu.

Tudi vi ob besedici »regres« najprej pomislite na letni dopust in prispevek, ki vam ga v ta namen izplača delodajalec? A izraz regres se uporablja tudi v drugih primerih in ne pomeni vedno finančnega prispevka. Celo nasprotno – regresni zahtevek zavarovalnice vas lahko udari po žepu. V kakšnih primerih in zakaj? Odgovarjamo v nadaljevanju.

Kaj je regresni zahtevek?

Regresni zahtevek je povračilo, ki ga zahteva zavarovalnica od povzročitelja škode ali zavarovanca za zavarovalnino ali odškodnino, ki jo je predhodno že plačala oškodovancu.

 

Najbolj poznani so regresi iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti, do katerih pride zaradi izgube zavarovalnih pravic. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu namreč določa, da ima zavarovalnica  ki je poravnala škodo oškodovancu ali plačala zavarovalnino, pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov skupaj z obrestmi in stroški od zavarovanca oziroma od odgovorne osebe. Ti primeri so določeni z zakonom ali z zavarovalnimi pogoji.

 

Pogosti so tudi regresi z zavarovanja avtomobilskega kaska, kjer zavarovalnica naslovi regresni zahtevek zoper drugo zavarovalnico, pri kateri je imel povzročitelj prometne nesreče sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

 

Poglejmo na primeru:

Voznik avtomobila je povzročil škodo pod vplivom alkohola. Pri tem ni nujno, da je bil vpleten drug udeleženec, dovolj je, če je poškodoval zaščitno ograjo in obcestno tablo. Zavarovalnica bo poravnala nastalo škodo iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti povzročitelja. Nato pa bo vozniku vozila poslala regresni zahtevek, s katerim bo zahtevala povračilo izplačane škode.

 

Kdaj ima zavarovalnica pravico zahtevati povračilo plačane škode?

  • Če je voznik vozilo uporabljal za drugačen namen, kot je to določeno v zavarovalni pogodbi;
  • če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozil, (razen če je vozilo vozil kandidat za voznika motornih vozil ali skupine vozil pri učenju vožnje ob upoštevanju vseh predpisov, ki urejajo ta pouk);
  • če je bilo vozniku odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje oziroma se mu je izvrševala izrečena kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali kategorije, oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja;
  • če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi;
  • če je voznik škodo povzročil namenoma;
  • če vozilo, ki ga je voznik vozil, ni bilo tehnično brezhibno;
  • če je voznik po nesreči zapustil kraj dogodka, ne da bi posredoval svoje osebne podatke in podatke o zavarovanju.

 

Kako poteka postopek uveljavljanja regresnega zahtevka?

Zavarovalnica regresnemu zavezancu najprej pošlje regresni zahtevek, s katerim ga pozove k plačilu njegove obveznosti. Če dolga ne plača v postavljenem roku, mu zavarovalnica pošlje opomin in nato še opomin pred tožbo. Govorimo o tako imenovanem izvensodnem uveljavljanju regresnega zahtevka. V tem času se regresni zavezanec in zavarovalnica lahko dogovorita o plačilu dolga in skleneta pisni dogovor o obročnem odplačilu dolga.

 

Če regresni dolg ni poplačan do roka oziroma zavarovalnica in regresni zavezanec nista sklenila dogovora o plačilu, zavarovalnica začne sodno izterjavo regresnega dolga pred pristojnim sodiščem.

 

Je znesek regresnega zahtevka omejen?

Po omenjenem zakonu ima zavarovalnica pravico uveljavljati povračilo v znesku do največ 13.560 EUR. Vendar ta limitni znesek velja zgolj za zahtevke iz obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti zaradi izgube zavarovalnih pravic. Pri regresih iz drugih vrst zavarovanj  omejitve zneskov na opisan način ne poznamo.

 

Pomembno si je zapomniti:

Če v prometni nesreči nastane premoženjska škoda na drugem vozilu, katerega lastnik ni prisoten na kraju dogodka, je potrebno poklicati policijo. S tem se zavarovanec oziroma odgovorna oseba izogne morebitnemu regresnemu zahtevku, ki bi ga zavarovalnica lahko naslovila nanj zaradi neposredovanja osebnih podatkov in podatkov o zavarovanju vozila.

 

Če regresni zahtevek ni poplačan v postavljenem roku za plačilo, po izteku tega roka pričnejo teči zakonske zamudne obresti. Ko zavarovalnica prične sodno izterjavo, nastanejo še dodatni stroški. Zato je priporočljivo, da regresni zavezanec dolg čim prej poravna oziroma se obrne na zavarovalnico in se poskuša dogovoriti o plačilu dolga. V nasprotnem primeru bodo njegove obveznosti samo še rasle.

drobni tisk, sklepanje zavarovanj
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.