Koliko znaša nadomestilo za poškodbe?

Odgovarjamo na vprašanja staršev o nezgodnem zavarovanju otrok in mladine.

Nezgodno zavarovanje mladih ne vključuje dnevnega nadomestila, nadomestila za bolnišnični dan in kritja stroškov zdravljenja. To pa ne pomeni, da otrok ob morebitni nezgodi ne bi prejel izplačila zavarovalnine, ampak se ta izplača na drugačen način. Pojasnjujemo, kako, in odgovarjamo na najbolj pogosta vprašanja staršev, ki so nam jih zastavili na forumu Med.Over.Net na to temo.

Zavarovalnica Triglav izplača nadomestilo za poškodbe, ki so opredeljene v Tabeli težjih poškodb in Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb v višini, kot je določeno v posamezni tabeli, in to ne glede na to, ali je otrok oz. mladostnik zaradi poškodbe odsoten od pouka ali predavanja ali ne. Odsotnost od pouka oz. predavanja ni pogoj za izplačilo zavarovalnine. Bolj podrobno pa v nadaljevanju.

 

1. Kaj vse krije nezgodno zavarovanje otrok in mladine?

V okviru nezgodnega zavarovanja mladih se otroci in mladi do 26. leta starosti lahko zavarujejo za primer:

 

  • nezgodne smrti (le otroci starejši od 14 let),
  • težjih poškodb (opredeljene v Tabeli težjih poškodb) in
  • zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb (opredeljeno v Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb).

 

Le z nekaj kliki lahko nezgodno zavarovanje za otroke in mlade sklenete tudi po spletu.

 

2. Kako se ugotavljajo »lažje« in težje poškodbe?

Poškodbe se ugotavljajo na podlagi zdravstvene dokumentacije, kjer je zapisana diagnoza. Glede na diagnozo se določi nadomestilo bodisi po Tabeli težjih poškodb, bodisi po Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb, odvisno torej od vrste poškodbe.

 

3. Kaj vključuje Tabela težjih poškodb?

V to tabelo so umeščene težje poškodbe, ki zavarovani osebi pustijo trajne posledice v obliki invalidnosti.

 

Takšne poškodbe so poškodbe hrbtenice, težje poškodbe glave, izguba vranice, popolna izguba vida na enem ali obeh očesih, izguba palca na nogi, itd.

 

Če otrok utrpi poškodbo, ki je vključena v Tabeli težjih poškodb, zavarovalnica izplača nadomestilo za težje poškodbe v višini, kot je določeno v Tabeli težjih poškodb.

 

Primer: Otrok si v nezgodi poškoduje vranico. Za poškodbo vranice je v Tabeli težjih poškodb določeno nadomestilo v višini 20 % od zavarovalne vsote, ki je na zavarovalni polici določena za težje poškodbe.

 

Če znaša zavarovalna vsota za težje poškodbe 40.000 eur, bi znašalo nadomestilo v primeru poškodbe vranice 8.000 eur (20 % od 40.000 eur).

 

Pomembno pa je poudariti tudi, da če zavarovana oseba zaradi nezgode utrpi težjo poškodbo, za katero nadomestilo po Tabeli težjih poškodb znaša 50 ali več odstotkov, zavarovalnica izplača 2-kratnik nadomestila za težje poškodbe. Torej, če znaša nadomestilo za težje poškodbe 67 %, bi pri zavarovalni vsoti za težje poškodbe 120.000 eur izplačali 160.800 eur (120.000  x 67 % = 80.400 x 2).

 

4. Kaj vključuje Tabela zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb (»lažje poškodbe«)?

V to tabelo so umeščene poškodbe, ki zavarovani osebi večinoma ne puščajo trajnih posledic, temveč povzročijo le neko obliko prehodne nesposobnosti za opravljanje svojega dela.

 

Takšne poškodbe so denimo zlom podlahtnice, zlom ključnice, zlom trtice, poškodbene rane, ki so večje od 4 cm in  oskrbljene s šivi ali lepljene, izguba stalnega zdravega zoba, zvini sklepov, izpahi sklepov, poškodbe mišic, tetiv in vezi (npr. ruptura kolenskih vezi, ruptura Ahilove tetive, ruptura meniskusa …) itd.

 

Če otrok utrpi poškodbo, ki je vključena v Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb, zavarovalnica izplača nadomestilo za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe v višini, kot je določeno v Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb.

 

V primeru, da je zlom ali izpah operativno oskrbljen, se nadomestilo podvoji oz. če je ruptura operativno oskrbljena, se nadomestilo zviša za 30 %.

 

Primer: Otrok v nezgodi, utrpi zlom diafize podlahtnice (ulne). V Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb je določeno, da se za zlom diafize podlahtnice (ulne) izplača nadomestilo v višini 15 % od zavarovalne vsote, ki je na zavarovalni polici določena za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe. V primeru, da je zlom operativno zdravljen, pa se pripadajoče nadomestilo podvoji.

 

Če znaša zavarovalna vsota za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe 2.500 eur, bi znašalo nadomestilo v primeru zgornje poškodbe 375,00 eur (15 % od 2.500,00 eur), če pa bi bil zlom še operativno oskrbljen, bi nadomestilo znašalo 750 EUR

 

5. Ali vsaka zavarovalnica težavnost poškodbe ugotavlja drugače?

Obseg obveznosti zavarovalnice oziroma širina kritja je določena v polici in v splošnih pogojih, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe. Vsebina zavarovalnih pogojev se med zavarovalnicami razlikuje, zato natančno preverite, kakšen je obseg kritja posamezne zavarovalnice.

 

6. Ali je pomembno, kje se zgodi poškodba, doma, v šoli, v tujini?

Nezgodno zavarovanje mladih krije vse posledice nezgod, ki se pripetijo doma, v šoli ali v tujini, v prostem času ali pri športu.

 

Delne omejitve pri izplačilu zavarovalnine veljajo le, če se nezgoda pripeti registriranim športnikom pri njihovem športnem udejstvovanju, ali če se otrok poškoduje pri opravljanju drugih rizičnih dejavnosti.

 

Če se otrok ali mladostnik ukvarja s športom, predlagamo sklenitev kombinacije ŠPORT, ki zagotavlja kritje nezgode pri športnem udejstvovanju v polni vrednosti.

 

7. Kako zavarovalnica ugotavlja, ali je poškodba res posledica nezgode?

To ugotavljamo na podlagi predložene zdravstvene dokumentacije, iz katere je razvidna diagnoza oziroma poškodba in na osnovi opisa nezgodnega dogodka v prijavnem obrazcu.

 

8. Kakšni so postopki uveljavljanja zavarovalnine?

Za izplačilo zavarovalnine je tako treba le:

 

  • izpolniti obrazec Prijava nezgode,
  • opisati okoliščine nastanka nezgode in
  • priložiti zdravstveno dokumentacijo (zadostuje že prvi izvid, iz katerega je razvidna diagnoza oz. poškodba).

 

Izplačilo zavarovalnine je tako že med samim zdravljenjem. V večini primerov zadostuje že prvi izvid, iz katerega je razvidna diagnoza oz. poškodba. Tako ni treba čakati na zaključek zdravljenja in ni nepotrebnega dolgotrajnega zbiranja vse dokumentacije.

  

9. Ali je otrok upravičen do zavarovalnine, če se poškoduje, a ni hospitaliziran?

Je, kajti na višino izplačila ne vpliva, ali je zavarovanec hospitaliziran ali ne. Pomembno je le, da gre za poškodbo, ki je opredeljena v Tabeli težjih poškodb ali v Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb.

 

10. Koliko časa po poškodbi lahko uveljavljaš izplačilo zavarovalnine?

Predlagamo, da čim prej prijavite nezgodo, najkasneje pa pred potekom treh let od nezgodnega dogodka.

 

11. Ali si lahko med letom premislim in prekinem zavarovanje?

Ne, med letom si ne morete premisliti in zavarovanja prekiniti. Lahko pa ga prekinite po preteku enega leta od sklenitve zavarovanja. Zavarovanje je namreč brez poteka, kar pomeni, da se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto in traja, dokler ga katera od pogodbenih strank pisno ne odpove.

 

12. Ali odobrite kakšen popust, če imam pri vas že zavarovano hišo in dve vozili?

Za kombinacijo Nezgoda komplet se vam prizna Triglav komplet popust. Če zavarujete tri ali več otrok, ste deležni 20 % popusta na veliko družino.

 

13. Koliko stane nezgodno zavarovanje za otroke in mlade?

Premije za otroke in mlade znašajo od 13,59 od 92,25 evra letno, odvisno od izbranega paketa.

 

14. Ali dobim popust, če zavarovanje sklenem preko spleta?

Ob sklenitvi preko spleta ste deležni 10 % popusta. 

 

15. Ali status dijaka/študenta vpliva na zavarovanje?

Sklenitev zavarovanja ni več vezana na šolsko ali študijsko leto. Zavarujejo se lahko vsi mladi do 26. leta starosti, ne glede na to, ali se šolajo ali so že zaposleni.

družina, nezgodno zavarovanje otrok in mladih
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan z vašimi otroki, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.