Zavarujte težo odgovornosti

Vse o zavarovanju odgovornosti izvajalcev v gradbeništvu.

Zavarovanje odgovornosti izvajalcev v gradbeništvu je obvezno, in če opravljate gradbeno dejavnost, ga prav gotovo že imate. A ker so škode lahko zelo visoke, odgovornost pa velika, pojasnjujemo najpomembnejša dejstva v zvezi z njim.

Zakaj zavarovanje odgovornosti za izvajalce v gradbeništvu?

Prav noben gradbeni izvajalec se ne želi znajti v črni kroniki. A to, da se lahko znajde v črni kroniki in bi zaradi tega lahko bil prizadet ugled njegovega podjetja, ni tako hudo, kot je hudo drugo dejstvo. Zaradi strokovne napake izvajalca, malomarnosti ali opustitve katerega od varnostnih ukrepov, bi se lahko poškodovale osebe ali pa bi nastala velikanska materialna škoda.

 

To se je zgodilo v primeru, ko izvajalec ni zagotovil požarne straže in je zanetil požar v stolpnici oziroma, ko je drug izvajalec bil odgovoren za nastanek požara na gospodarskem objektu.

 

V takih primerih je ogrožen tudi obstoj podjetja.

 

Zavarovanje odgovornosti za izvajalce v gradbeništvu je obvezno

Da do tovrstnih nevzdržnih situacij ne bi prihajalo, v Sloveniji že nekaj časa velja, da mora imeti izvajalec v gradbeni dejavnosti (denimo za izvajalci zemeljskih del, rušitvenih del, gradbenih in drugih del) sklenjeno zavarovanje odgovornosti. To ureja Gradbeni zakon (GZ) v 14. členu. Ta določa:

 1. Da je to zavarovanje obvezno za vse izvajalce v gradbeništvu z izjemami (katere so, v nadaljevanju).
 2. Da zavarovalna vsota ne sme biti nižja od 50.000 evrov.

 

Zavarovalna vsota pomeni najvišji znesek, ki ga zavarovalnica izplača ob zavarovalnem primeru, in to ne glede na število oškodovancev. Več škod, ki so nastale zaradi istega vzroka, se šteje za en škodni dogodek.

 

Za izvajalce v gradbeništvu znaša minimalna zavarovalna vsota kot že rečeno 50.000 evrov. A škode iz odgovornosti lahko močno presegajo z zakonom določeno minimalno zavarovalno vsoto.

 

Ob sklenitvi zavarovanja zato dobro opredelite svoja tveganja in ustrezno določite zavarovalno vsoto.

 

Zavarovanje ni obvezno za naslednje izjeme oziroma izvajalce naslednjih dejavnosti:

 • inštaliranje in vgradnja rolet, ograj ter sistemov za vakumsko čiščenje,
 • zaključna gradbena dela razen fasaderskih in štukaterskih del,
 • postavljanje žlebov snegolovov in podobna kleparska dela ter
 • polaganje kamnitih, betonskih ali opečnih izdelkov; razvlaževanje stavb; čiščenje s paro, peskanje fasad in podobna dela za zunanjost fasad; dela, ki zahtevajo posebno plezalsko spretnost in opremo.

 

Ne glede na to, da za omenjene izvajalce zavarovanje ni obvezno, ga priporočamo, da ga sklenejo, saj tudi oni odgovarjajo za škodo.

 

Kaj krije zavarovanje odgovornosti?

Zavarovalnica jamči za škodo, ki jo investitor ali tretje osebe uveljavljajo proti izvajalcu s civilnopravnimi odškodninskimi zahtevki zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče). Posledice so lahko:

 1.  telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb);
 2.  uničenje ali poškodbo (poškodovanje stvari).

 

Kaj to pomeni? Kakšni škodni dogodki se lahko zgodijo? Če ponazorimo na nekaj verjetnih primerih:

 • Izvajalec je ob varjenju povzročil manjšo eksplozijo in nastal je požar. Zagorelo je ostrešje, kar je povzročilo škodo investitorju.
 • Izvajalec je poškodoval vodovodno napeljavo, voda pa je zamakala tudi pri sosedu.
 • Ob spravljanju gradbenega materiala z višine je ta padel na naključnega mimoidočega.

 

Zavarovanje odgovornosti izvajalcev v gradbeništvu je obvezno tudi za subjekte, ki dela izvajajo kot podizvajalci.

 

Česa zavarovanje ne krije?

Kot izvajalec morate dobro poznati tehnične predpise, normative in standarde, ki se uporabljajo v vaši stroki. Upoštevati morate tudi predpise s področja požarne varnosti, varstva pri delu itd.

 

Zavarovanje namreč ne krije škode, če ste nesrečo povzročili v naslednjih primerih:

 • če ste napako naredili naklepno,
 • če ste ravnali v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja gradnje,
 • če ste ravnali drugače, kot je navedeno v pogodbi o gradnji oziroma v projektni dokumentaciji.

 

Česa zavarovanje ne krije, je natančno opredeljeno v zavarovalnih pogojih.

 

Cena zavarovanja odgovornosti za izvajalce v gradbeništvu

Pred sklenitvijo zavarovanja se temeljito pogovorite s svojim zavarovalnim zastopnikom oziroma komercialistom, ki bo pomagal tudi pri določitvi ustrezne zavarovalne vsote. Pred sklenitvijo boste prejeli vprašalnik, na podlagi katerega se izračuna tudi zavarovalna premija.

 

Višina premije je odvisna predvsem od višine zavarovalne vsote, števila zaposlenih v vašem podjetju, ali gre za enotno ali ločeno zavarovalno vsoto (v slednjem primeru je zavarovalna vsota opredeljena posebej za škodo zaradi poškodovanja oseb in posebej za škodo zaradi poškodovanja stvari), morebitne franšize in na preteklega škodnega rezultata.

 

Kako uveljavljati zavarovanje?

O škodnem dogodku zavarovalnico takoj obvestite, pri tem pa morate navesti vse okoliščine, ki bi lahko kakorkoli vplivale na nastanek škode. Zavarovalnici morate posredovati originale odškodninskih zahtevkov, ki so bili vloženi proti vam.

 

Odškodninskih zahtevkov sami ne smete zavrniti ali jih pripoznati, saj bo postopke vodila zavarovalnica.

 

Prav tako pa morate zavarovalnico obvestiti v primeru, če je proti vam ali proti osebi, za katero ste odgovorni, izdana kazenska preiskava ali vložena kazenska obtožnica.

 

Ne pozabite na druga zavarovanja

Sklenete lahko tudi gradbeno ali montažno zavarovanje, ki primarno krije predvsem t. i. lastno škodo – škodo, ki bi jo pri izvajanju del lahko utrpeli vi kot izvajalec.

 

Imate za svoje podjetje sklenjena vsa zavarovanja, ki jih potrebujete za varno poslovanje? Berite dalje.

 

posel, sklepanje zavarovanj, prijava škode, škodni primer, zavarovanje odgovornosti
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno podjetniško pot. Enkrat na mesec v vašem nabiralniku.