Samozaposleni: Kakšna bo moja pokojnina?

Komaj sem se (samo)zaposlil in že naj mislim na pokojnino?

Res je, da sta upokojitev in pokojnina tam daleč v negotovi prihodnosti. A vseeno ne prezrite nekaterih dejstev v zvezi s pokojnino. Na primer, kakšno pokojnino samozaposleni lahko pričakujete, če si boste dlje časa plačevali minimalne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zato varčevanje za dodatno pokojnino ne odlagajte na čas, ko boste rešili vse izzive, ki dnevno prihajajo na vašo podjetniško pot. Tudi Zveza potrošnikov Slovenije in Slovensko zavarovalno združenje priporočata, da z varčevanjem za dodatno pokojnino pričnete čimprej. V nadaljevanju preberite, zakaj.

Kakšno pokojnino lahko pričakujete samozaposleni? 

Velika večina samostojnih podjetnikov posameznikov si obračunava minimalne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ). Razlogov za to je več. Mnogi imajo enostavno prenizke dohodke, da bi si lahko privoščili višje vplačilo. Če pa so prihodki višji, jih raje uporabijo kot investicijo v nadaljnji razvoj svoje podjetniške ideje. Nase ne mislijo, še manj na svojo daljno prihodnost in z njo pokojnino.

 

A izračun je neizprosen. Če bi s plačevanjem minimalnih prispevkov za PIZ nadaljevali vso svojo delovno dobo, bi lahko računali na pokojnino, ki bi bila globoko pod pragom tveganja revščine.

 

Za leto 2021 je po podatkih Statističnega urada prag tveganja revščine znašal  771 evrov. Ta številka pomeni znesek minimalnih zagotovljenih mesečnih prihodkov, s katerimi se posameznik še lahko prebije skozi mesec.

 

Znesek pokojnine iz naslova PIZ za samozaposlenega pa bi po dopolnitvi zdaj veljavnih pogojev za upokojitev in ob predpostavki, da bi si plačeval minimalne prispevke, znašal le 620 evrov.

 

Naredite varčevalni načrt

Dodatno varčevanje za pokojnino tako ni le priporočljivo, ampak je nujno. Z razlogom ga prištevamo med dolgoročna varčevanja, saj obstaja občutna razlika, ali za dodatno pokojnino varčujete 10, 20, 30 let ali vso svojo delovno dobo. Zato je pomembno, da z varčevanjem za prihodnost začnete čimprej, saj boste lahko varčevali dlje časa in to z manjšimi vložki.

 

Ko pripravljajte varčevalni načrt za pokojnino, naj ta vključuje tako premislek, koliko prispevkov boste vplačevali v PIZ, kot razmislek o drugih optimalnih možnostih za varčevanje za dodatno pokojnino.

 

Prva izmed možnosti za varčevanje za dodatno pokojnino je varčevanje z dodatnim pokojninskim zavarovanjem (DPZ).

 

Dodatno pokojninsko zavarovanje (DPZ) je varčevanje v skladih z obvezniško, mešano in delniško naložbeno politiko. Ob pristopu pridobite svoj osebni pokojninski račun, na katerega se vplačujejo premije. Prednost te oblike varčevanja za pokojnino so pričakovani donosi in davčna olajšava.

 

Koliko sredstev je smiselno nameniti za varčevanje v DPZ?

V DPZ je smiselno vplačevati maksimalno višino premije, ki se upošteva v davčno olajšavo. Ta je določena z zakonom in znaša 24 % obveznih prispevkov za PIZ vendar ne več kot 241,97 evrov na mesec oziroma 2.903,66 evrov na leto.

 

Če si vplačujete minimalne prispevke za PIZ, potem veste, da so ti julija 2022 (po določilih Finančne uprave Ministrstva za finance) znašali 287,95  evrov. 24 odstotkov od tega zneska je 68 evrov – toliko bi torej znašala maksimalna mesečna premija za varčevanje v DPZ ob vplačevanju minimalnih prispevkov v obvezno PIZ.

 

Če pa bi želeli povečati vplačevanje v DPZ, bi morali povečati tudi prispevke v pokojninsko in invalidsko zavarovanje PIZ.

 

Odločitev za plačevanje minimalnih prispevkov za PIZ zamejuje vplačila v DPZ. Zato razmislite o povišanju minimalnih prispevkov za PIZ.

 

Kako pa je z davčno olajšavo? Vplačane premije v DPZ se štejejo za davčno olajšavo pri odmeri dohodnine. Država vam lahko povrne do 50 % vplačane premije za DPZ – odvisno, kam se uvrščate na dohodninski lestvici. Tako boste ob odmeri dohodnine upravičeni do višjega povračila oziroma do nižjega doplačila dohodnine. Do kolikšne davčne olajšave ste upravičeni, lahko preverite z informativnim izračunom davčne olajšave.

 

Kdaj začeti z varčevanjem v DPZ?

Kot že rečeno, čimprej. V splošnem velja, da boste za vsakih 10 let poznejšega začetka z varčevanjem za pokojnino lahko pričakovali za polovico manjšo mesečno rento. 

 

Da je bolje začeti varčevati čimprej, kaže tudi informativni izračun pokojninske rente, ki so ga pripravili pri družbi Triglav Pokojnine.

 

Informativni izračun pokojninske rente iz dodatnega pokojninskega zavarovanja:

 

Starost ob začetku varčevanja Starost ob upokojitvi Doba varčevanja Mesečna premija v celotnem obdobju varčevanja Doživljenjska mesečna pokojninska renta z 20 letnim, zajamčenim obdobjem izplačevanja
25 let 65 let 40 let 70 EUR 327 EUR
35 let 65 let 30 let 70 EUR 162 EUR
45 let 65 let 20 let 70 EUR 76 EUR
55 let 65 let 10 let 70 EUR 28 EUR

 

Če začnete varčevati pri 25 letih z zneskom 70 evrov, boste imeli bistveno višjo pokojninsko rento, kot če bi z enakim zneskom začeli varčevati pri 45 letih.

 

Informativni račun je narejen ob predpostavki, da je član DPZ izpolnil starostni pogoj za upokojitev 65 let in da je vplačeval minimalne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Zato maksimalna mesečna premija za varčevanje v prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju znaša 70 evrov.

 

Izračun upošteva neto znesek premije in enakomerni mesečni pripis donosov ter naložbeno politiko življenjskega cikla, in sicer:

 

  • varčevanje do 50. leta v delniškem skladu,
  • od 50. do 60. leta v mešanem skladu in
  • od 60. leta dalje v zajamčenem skladu.

 

Ciljna donosnost je izračunana skladno s Pravilnikom o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov, v kritnih skladih Triglav pokojnine+ in znaša:

 

  • v delniškem skladu 7,18 %,
  • v mešanem skladu 5,98 % in
  • v zajamčenem skladu 2,05 %.

 

Izračun pokojninske rente je narejen ob upoštevanju trenutno veljavnega Pokojninskega načrta za izplačevanje rent iz dodatnega pokojninskega zavarovanja Zavarovalnice Triglav.

 

Mesečna doživljenjska pokojninska renta z 20-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja se izplačuje mesečno do smrti zavarovanca, vendar ne manj kot 20 let. V primeru smrti zavarovanca pred iztekom tega obdobja se renta izplačuje upravičencu do izteka tega obdobja.

 

Predstavljen izračun pokojninskih rent je informativen. Dejanska višina in vrsta pokojninske rente člana bo dokončno znana in izračunana po pogojih, veljavnih na dan uveljavitve pravice.

 

Znesek pokojninske rente prestavlja bruto znesek (pred davki). V davčno osnovo se všteva le polovica zneska odmerjene višine pokojninske rente.  Če od sklenitve zavarovanja člana še ni preteklo 10 let, se ob sklenitvi zavarovanja za izplačevanje rent iz dodatnega pokojninskega zavarovanja obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % od zbranih sredstev.

 

Informativni izračun za družbo Triglav Pokojnine ni zavezujoč in ne predstavlja jamstva. Triglav, pokojninska družba, d.d. tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake in uporabljene predpostavke v izračunu in/ali nerazumevanje izračuna.

 

Če želite vedeti, kakšno pokojninsko rento lahko pričakujete ob upokojitvi z dodatnim varčevanjem za pokojnino v DPZ, preverite informativni izračun za pokojninsko rento.

 

Ali varčevati v individualnem ali kolektivnem DPZ?

Tudi če ste samozaposleni, se lahko odločite za varčevanje v kolektivnem zavarovanju DPZ. Z davčnega vidika za samozaposlenega ni nobene razlike, ali varčuje v kolektivnem ali individualnem zavarovanju DPZ. Razlika je le v pristopu, saj je za kolektivni pristop treba nekaj več dokumentacije.

 

Če povzamemo: zakaj varčevati v DPZ?

 

  • Poleg redne pokojnine iz PIZ si zagotovite dodatno pokojnino.
  • Sredstva se pri varčevanju v DPZ plemenitijo, v PIZ pa ne. Povedano drugače: pri DPZ gre za varčevanje, kjer lahko računate na donos, v PIZ pa se sredstva porabljajo za tekoče financiranje pokojnin.
  • Pri varčevanju v najbolj konservativnem skladu naložbene politike življenjskega cikla DPZ družba Triglav Pokojnine (in Zavarovalnica Triglav, če ste sklenili PDPZ pri Zavarovalnici Triglav) zagotavlja 25 % višji  zajamčen donos od donosa, ki je zakonsko predviden in se  izračunava skladno s pravilnikom Ministrstva za finance.
  • Možnost naložbene izbire med tremi kritnimi skladi v okviru naložbene politike življenjskega cikla glede na starost.
  • Varčevanje v DPZ je davčno stimulirano. Na ta način z varčevanjem za pokojnino vsako leto tudi prihranite, saj se upošteva kot davčna olajšava pri odmeri dohodnine.
  • Zaščita svojcev: v primeru smrti se sredstva po veljavnih pogojih izplačajo upravičencem.
  • Svoje stanje sredstev lahko spremljate v spletni poslovalnici i.triglav.
  • Varčevanje v individualnem DPZ prispeva 1 % popusta v skupni Triglav komplet popust,  varčevanje v kolektivnem DPZ pa 3 % popusta v Triglav podjetniški komplet.

 

 

K varčevanju v prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju lahko pristopite pri družbi Triglav Pokojnine. Preverite ponudbo na spletnih straneh DPZ Triglav, pokojninska družba.

 

pokojnina, pokojninsko zavarovanje posel, podjetniški komplet, osebne finance, sklepanje zavarovanja, nasvet, posel
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno podjetniško pot. Enkrat na mesec v vašem nabiralniku.