Pot do izplačila iz življenjskega zavarovanja

Pojasnjujemo postopke, da bi bilo lažje, ko se družini zgodi najhujše.

Izguba družinskega člana je težka preizkušnja. Smrt bližnjega ne povzroči le čustvene stiske, običajno prizadene tudi družinske finance. Finančno stisko lahko ublaži izplačilo zavarovalne vsote (v nadaljevanju zavarovalnina) iz Življenjskega zavarovanja za primer smrti. Pojasnjujemo, kako lahko upravičenci čim lažje in čim hitreje pridejo do izplačila življenjskega zavarovanja, ki ga je imel sklenjeno pokojni.

Kako naj vem, ali je bil bližnji življenjsko zavarovan?

Prav je, da zavarovalec o sklenitvi življenjskega zavarovanja obvesti upravičence za primer smrti. Če družinski člani ne vedo, ali je imel pokojnik sklenjeno zavarovanje oziroma koga je določil za upravičenca, lahko ob njegovi smrti za podatke o sklenjenih zavarovanjih zaprosijo zavarovalnico. Na osnovi pridobljenih podatkov nato vložijo zahtevek za izplačilo.

 

V poglobljeni zgodbi preverite, za katere dokumente bi moral poskrbeti vsak, da bi svojcem prihranil zaplete.

 

Kako vložiti zahtevek za izplačilo življenjskega zavarovanja?

Upravičenec lahko zahtevek za izplačilo zavarovalnine za primer smrti vloži takoj, ko je to mogoče. To pa ne sme biti pozneje kot v roku petih let po preteku koledarskega leta, v katerem je zavarovana oseba umrla.

 

Če na polici ni podatka o upravičencu ali so za upravičence določeni zakoniti dediči, je za izplačilo zavarovalnine treba počakati na pravnomočni sklep o dedovanju. V tem primeru se zavarovalnina izplača dedičem, ki so navedeni v sklepu.

 

Za vložitev zahtevka za izplačilo zavarovalnine je treba izpolniti obrazec in priložiti:

 

  • izpisek iz matične knjige umrlih,
  • zdravniško potrdilo o vzroku smrti,
  • izvirnik police življenjskega zavarovanja ali navesti številko police,
  • zdravstveno dokumentacijo pokojne zavarovane osebe za obdobje pred sprejemom v zavarovanje.

 

Če je dokumentacija popolna in so upravičenci določeni na polici ter so izpolnjeni pogoji za izplačilo, bo zavarovalnica izplačala zavarovalnino najkasneje v 14 dneh po tem, ko bo prejela vso zahtevano dokumentacijo.

 

Kaj, če je upravičencev več – koliko dobi vsak?

Na polici je lahko navedenih več upravičencev in tudi to, kolikšen delež naj dobi vsak od njih. Če deleži niso določeni, se zavarovalnina razdeli v enakomernih deležih med vse navedene upravičence ali dediče.

 

Razlika je le pri Življenjskem zavarovanju kreditojemalcev. Če je imel pokojni sklenjeno to zavarovanje, se iz zavarovalnine najprej poplača znesek še neodplačanega kredita, razlika pa se nakaže na račun upravičencem.

 

Kako do izplačila, če je upravičenec mladoletna oseba?

Če je upravičenec mladoletna oseba, mlajša od 15 let, v njenem imenu zahtevek vloži starš ali skrbnik te osebe. Zavarovalnino mora zavarovalnica v skladu z veljavno zakonodajo nakazati na pupilno vlogo, to je račun pod skrbništvom centra za socialno delo, ki skrbi, da se sredstva uporabijo v korist mladoletne osebe.

 

Z dopolnjenim 15. letom lahko mladoletnik zahtevek vloži sam. Potrebuje le odobritev starša ali skrbnika. V tem primeru se zavarovalnina nakaže na račun mladoletne osebe.

 

Kaj, če je imel pokojni več zavarovalnih polic?

Vsak ima lahko sklenjenih več različnih zavarovalnih polic življenjskega zavarovanja za primer smrti, ki imajo lahko tudi različne zavarovalnine. Upravičenec do izplačila v primeru smrti je lahko na več policah isti, lahko pa so določeni tudi različni upravičenci.

 

Po prejemu zahtevka za izplačilo zavarovalnica preveri obstoj zavarovanj in izplača zavarovalnino po vseh policah, ki jih je imela pokojna zavarovana oseba.

 

Lahko se zgodi tudi, da upravičenec, ki je vložil zahtevek za izplačilo, ni upravičen do izplačila po vseh policah, drugi upravičenci pa še niso vložili zahtevka. Takrat zavarovalnica poskuša pridobiti podatke o upravičencih in jih pozove, da vložijo zahtevek za izplačilo zavarovalnine.

 

Ali je izplačilo zavarovalnine obdavčeno?

V skladu z veljavno zakonodajo se izplačila zavarovalnine za primer smrti, ki jih prejme upravičenec na podlagi zavarovalne police, ne štejejo za dohodek in niso obdavčena. Ob nastanku zavarovalnega primera zavarovalnica izplača na polici dogovorjeno zavarovalnino brez obračuna davka in stroškov.

 

Ali zavarovanje krije stroške pogreba?

Izplačilo iz Življenjskega zavarovanja za primer smrti se lahko v primeru smrti zavarovane osebe uporabi za različne namene, med drugim tudi za pokritje stroškov pogreba.

 

Se lahko zgodi tudi, da upravičenci ne dobijo izplačila?

Zavarovalnica ima v nekaterih primerih pravico odkloniti izplačilo zavarovalnine za primer smrti ali izplačati znižano zavarovalnino.

 

Na izplačilo lahko vpliva zamolčanje okoliščin, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti ob sprejemu v zavarovanje. Ob sklenitvi zavarovanja je namreč zavarovana oseba dolžna prijaviti vse okoliščine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti in določitev premije. Za pomembne veljajo zlasti tiste, za katere zavarovalnica pisno vpraša v ponudbi, to sta zdravstveno stanje in življenjski slog. Zavarovana oseba mora na primer odkrito povedati, da je kadilec ali ima oziroma je imela v preteklosti zdravstvene težave.

 

Preberite podrobneje, zakaj je zavarovalnici dobro o sebi razkriti več.

 

Po prejemu zahtevka za izplačilo zavarovalnine zavarovalnica na podlagi zdravstvene dokumentacije za obdobje pred sklenitvijo in ob sklenitvi zavarovanja preveri, kakšno je bilo takrat zdravstveno stanje zavarovane osebe.

 

Če ugotovi, da pokojna zavarovana oseba ni prijavila dejanskega stanja in bi glede na nova ugotovljena dejstva morala plačati višjo premijo, bo upravičencu izplačala znižano zavarovalnino. Izplačala jo bo v razmerju med dejansko plačano premijo in premijo, ki bi morala biti plačana glede na resnično nevarnost.

 

Če pa zavarovalnica ugotovi, da je bilo zdravstveno stanje pokojne zavarovane osebe ob sklenitvi tako, da je ne bi sprejeli v zavarovanje, če bi vedeli zanj, lahko celo odkloni izplačilo zavarovalnine.

 

Poleg navedenega zavarovalnica ne izplača dogovorjene višine zavarovalnine tudi v primeru, če je zavarovana oseba naredila samomor, umrla zaradi vojnih dogodkov v prvih dveh letih trajanja zavarovanja ali če smrt zavarovane osebe namerno povzroči upravičenec.

 

Poleg konstantne zavarovalne vsote se sedaj lahko odločite tudi za padajočo zavarovalno vsoto, ki se med trajanjem zavarovanja linearno znižuje. To pomeni, da je ob preteku dogovorjene zavarovalne dobe enaka 10 % zavarovalne vsote, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja.

 

Naložbenik, družina, osebne finance, življenjsko zavarovanje, sklepanje zavarovanj, škodni primer
Ne zamudite ničesar!

Izbor nasvetov za finančno varnost vas in vaših bližnjih. Dvakrat na leto pa še posebna tematska izdaja Naložbenika.